Đề cử nha sĩ

Đề cử nha sĩ vào Mạng lưới Nha khoa® Kết nối GEHA

Nếu nha sĩ mà bạn chọn không được liệt kê trong thư mục, bạn có thể hoàn thành mẫu này để đề cử nha sĩ tham gia vào Mạng lưới Nha khoa Kết nối GEHA. Một gói ứng dụng và thông tin về mạng sẽ được gửi đến các nhà cung cấp đủ điều kiện.

Nếu nha sĩ của bạn chọn tham gia mạng lưới, khung thời gian bình thường để hoàn thành quá trình đề cử là khoảng 60 ngày. Tất cả các trường được yêu cầu trừ khi được đánh dấu là tùy chọn.


Thông tin nha sĩ

Thông tin thành viên

Để nói chuyện với chuyên gia tài khoản về đề cử của bạn, vui lòng gọi 877.277.6872.

Cảm ơn bạn đã giúp phát triển mạng lưới nha khoa kết nối.

X