Thỏa thuận điều khoản sử dụng giải pháp GEHA

Ngày có hiệu lực: 12 Tháng chín, 2021

Hiệp hội Y tế Nhân viên Chính phủ, Inc. và các chi nhánh và công ty con của nó (bao gồm GEHA Solutions) ("GEHA"), rất vui khi cung cấp cho bạn quyền truy cập và sử dụng các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi (một "Trang web" hoặc cùng với "Trang web"). Thỏa thuận điều khoản sử dụng này ("Thỏa thuận") chi phối việc sử dụng của bạn, cho dù là khách hay người dùng đã đăng ký, của tất cả các Trang web liên kết đến Thỏa thuận này hoặc trên đó Thỏa thuận này được đăng hoặc tham chiếu.

Trước khi truy cập và sử dụng các trang web của GEHA, vui lòng đọc kỹ thỏa thuận này.

Nhấp vào một liên kết bên dưới để nhảy vào một phần cụ thể của Thỏa thuận này:

I. Thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý

Vui lòng đọc kỹ thỏa thuận này trước khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Thỏa thuận này tạo thành một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và GEHA. Chúng tôi đại diện và đảm bảo rằng GEHA đã ký hợp lệ vào Thỏa thuận này và có quyền pháp lý để làm như vậy.

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ Thỏa thuận này và khẳng định rằng bạn có thể và có thẩm quyền pháp lý để làm như vậy. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản được quy định trong Thỏa thuận này, thì GEHA không đồng ý với việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, và bạn phải ngay lập tức ngừng truy cập và sử dụng các trang web của chúng tôi. Nếu không, bằng cách truy cập và sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này.

II. Đủ điều kiện sử dụng trang web của chúng tôi

Trang web của chúng tôi được cung cấp và chỉ dành cho người dùng từ 18 tuổi trở lên và cư trú tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ lãnh thổ nào của nó. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn ở độ tuổi hợp pháp để tạo thành một hợp đồng ràng buộc với GEHA, đáp ứng tất cả các yêu cầu đủ điều kiện đã nói ở trên và đã ký hợp lệ vào Thỏa thuận này. Nếu bạn không đáp ứng tất cả các yêu cầu này, thì chúng tôi không đồng ý với việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi.

III. Các điều khoản bổ sung có thể được áp dụng

Một số dịch vụ được cung cấp bởi hoặc thông qua Geha Sites có thể được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện bổ sung được trình bày cùng với các dịch vụ đó ("Điều khoản bổ sung"). Bạn phải đồng ý với các Điều khoản bổ sung trước khi sử dụng các dịch vụ đó. Bất kỳ Bổ sung nào Các điều khoản sẽ được áp dụng ngoài các điều khoản trong Thỏa thuận này. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Các Điều khoản bổ sung xung đột với bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này, các Điều khoản bổ sung sẽ chiếm ưu thế so với điều khoản không nhất quán trong Thỏa thuận này chỉ đến mức độ không nhất quán.

IV. Thay đổi thỏa thuận

GEHA có quyền sửa đổi và cập nhật Thỏa thuận này bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước về tất cả những thay đổi như vậy bằng cách đăng thông tin về các bản cập nhật sắp tới cho Thỏa thuận này trên trang chủ của Trang web của chúng tôi. Tất cả các thay đổi có hiệu lực ngay lập tức khi chúng tôi đăng chúng ("Ngày có hiệu lực" của Thỏa thuận sửa đổi) và áp dụng cho tất cả quyền truy cập và sử dụng các Trang web sau đó. Bất kỳ Thỏa thuận sửa đổi nào cũng sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước của Thỏa thuận đó, nhưng thay đổi sẽ không áp dụng hồi tố. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản được nêu trong bất kỳ Thỏa thuận cập nhật nào, thì GEHA không đồng ý với việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi và bạn phải ngay lập tức ngừng truy cập và sử dụng Trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục tiếp cận và sử dụng Các trang web sau khi đăng Một Thỏa thuận sửa đổi có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý với những thay đổi. Bạn dự kiến sẽ định kỳ xem xét Thỏa thuận này để bạn nhận thức được bất kỳ thay đổi nào, vì chúng ràng buộc với bạn.

Thỏa thuận này có thể không được sửa đổi bằng miệng. Cả bạn và bất kỳ nhân viên GEHA cá nhân nào đều không được phép thay đổi các điều khoản của Thỏa thuận này.

V. Sử dụng hợp pháp các trang web

Bạn đồng ý sử dụng trang web của GEHA chỉ cho các mục đích hợp pháp và theo Thỏa thuận này. Bạn có trách nhiệm xác định xem việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi có hợp pháp hay không và bạn phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành trong khi sử dụng Trang web của chúng tôi. Bạn không phải Được phép sử dụng trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào. Quyền truy cập của bạn vào các trang web của chúng tôi được cho phép trên cơ sở tạm thời và được điều kiện khi bạn tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận này.

VI. Thỏa thuận người dùng chung

Nếu bạn chọn ở lại trên Trang web của chúng tôi hoặc sau đó quay trở lại Trang web của chúng tôi, bạn đồng ý rằng:

 • Bạn sẽ bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện được quy định trong Thỏa thuận này;
 • Bạn sẽ không sử dụng Trang web của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ luật nào liên quan đến việc xuất khẩu dữ liệu hoặc phần mềm đến và đi từ Hoa Kỳ hoặc các quốc gia khác);
 • Tất cả thông tin bạn gửi qua các trang web của chúng tôi, bao gồm thông tin đăng ký tài khoản, sẽ trung thực, chính xác và đầy đủ;
 • Bạn sẽ cập nhật bất kỳ thông tin đã gửi, bao gồm thông tin đăng ký tài khoản, khi cần thiết để duy trì thông tin đầy đủ, chính xác và hiện tại;
 • Bạn sẽ không thu thập hoặc lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về bất kỳ người dùng nào khác của Trang web của chúng tôi trừ khi bạn có quyền hợp pháp để làm như vậy;
 • Bạn đồng ý trả lại hoặc phá hủy các bản sao của bất kỳ Nội dung GEHA nào, như được định nghĩa dưới đây, bạn đã thực hiện nếu chúng tôi yêu cầu bạn làm như vậy;
 • Nếu bạn tạo hồ sơ cơ hội việc làm, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động hồ sơ, bao gồm cả bảo mật hồ sơ của bạn;
 • Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng tài khoản của mình, bao gồm bất kỳ việc sử dụng nào của người khác trong trường hợp bạn cho phép người khác truy cập vào tài khoản của mình;
 • Bạn sẽ thông báo cho chúng tôi ngay lập tức khi privacy@geha.com về bất kỳ việc sử dụng trái phép tên đăng nhập, mật khẩu, thông tin tài khoản khác hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào khác mà bạn nhận thức được liên quan đến tài khoản của bạn hoặc trang web của chúng tôi;
 • Bạn đang ở hoặc trên độ tuổi mà bạn được quốc gia cư trú của bạn cho phép hợp pháp để cung cấp sự đồng ý cho các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân;
 • GEHA có thể liên hệ với bạn bằng địa chỉ email mà bạn cung cấp khi đăng ký nhận thông tin;
 • Bạn sẽ không sử dụng Trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích trái phép hoặc theo bất kỳ cách nào có thể làm hỏng, vô hiệu hóa, quá tải hoặc làm suy yếu Các trang web hoặc máy chủ hoặc mạng của GEHA hoặc can thiệp vào việc sử dụng và thưởng thức Trang web của bất kỳ bên nào khác;
 • Bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, nhện hoặc thiết bị, quy trình hoặc phương tiện tự động nào khác để truy cập các trang web cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm giám sát hoặc sao chép bất kỳ tài liệu nào trên Trang web;
 • Bạn sẽ không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thói quen nào cản trở hoạt động đúng đắn của Trang web;
 • Bạn sẽ không giới thiệu bất kỳ virus, ngựa Trojan, sâu, bom logic hoặc các tài liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ cho Các trang web;
 • Bạn sẽ không cố gắng truy cập trái phép, can thiệp, làm hỏng hoặc phá vỡ bất kỳ phần nào của Trang web, máy chủ mà Trang web được lưu trữ hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Trang web;
 • Bạn sẽ không tấn công các trang web thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán; và
 • Bạn sẽ không cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn của các trang web.

VII. Không được phép hoặc sử dụng hoặc sử dụng sai mục đích trang web

Bạn đồng ý rằng quyền truy cập và sử dụng Trang web của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức khi bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào được quy định trong Thỏa thuận này hoặc khi sử dụng trái phép hoặc lạm dụng Trang web của chúng tôi và GEHA có toàn quyền quyết định chấm dứt trang web của bạn tài khoản và/hoặc quyền truy cập của bạn vào Trang web của trang web của nó mà không cần thông báo thêm nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc lệnh cấm nào được quy định trong Thỏa thuận này.

Việc sử dụng trái phép và lạm dụng các trang web của GEHA bị nghiêm cấm, và, tùy thuộc vào hoàn cảnh, có thể khiến bạn phải chịu yêu cầu bồi thường thiệt hại dân sự và truy tố hình sự. GEHA có quyền báo cáo bất kỳ vi phạm thỏa thuận này hoặc trái phép sử dụng hoặc sử dụng sai trang web của chúng tôi cho các cơ quan thực thi pháp luật.

VIII. Khả năng truy nhập vào Site

GEHA có quyền sửa đổi hoặc ngừng trang web của chúng tôi và bất kỳ dịch vụ hoặc tài liệu nào chúng tôi cung cấp trên Trang web của chúng tôi, theo quyết định riêng của chúng tôi và không cần thông báo. GEHA khẳng định từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ dịp nào mà tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trang web của chúng tôi Có thể không sẵn dùng cho việc sử dụng của bạn. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của Trang web của chúng tôi hoặc toàn bộ Trang web của chúng tôi, cho người dùng đã đăng ký.

GEHA cam kết cung cấp cho tất cả các cá nhân cơ hội truy cập vào các trang web của chúng tôi. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc truy cập thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc bạn có trình độ tiếng Anh hạn chế và cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ 800.735.2966 (TTY) hoặc 877.477.6872 để biết Giải pháp GEHA.

IX. Nội dung trang

Các trang web của GEHA, bao gồm tất cả thông tin, đồ họa, hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật, hiển thị, văn bản, video clip, tổng hợp dữ liệu, phần mềm, mã HTML, clip âm thanh, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, tên thương mại, giao diện và nội dung khác được cung cấp trên, trong hoặc thông qua Các trang web của chúng tôi (gọi chung là "Nội dung GEHA") thuộc sở hữu của GEHA, người cấp phép hoặc các nhà cung cấp tài liệu đó khác và được bảo vệ theo luật hiện hành.

Thỏa thuận này cấp cho bạn một giấy phép cá nhân, có thể hủy bỏ, không phân tích, không thể chuyển nhượng và hạn chế (không có quyền cấp phép con) ("Giấy phép giới hạn") để truy cập và sử dụng Các trang web của GEHA và tải xuống, sao chép hoặc in một bản sao của Nội dung GEHA chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của riêng bạn và không để tái tạo, xuất bản hoặc phân phối thêm, miễn là bạn giữ lại tất cả các thông báo bản quyền, nhãn hiệu và các thông báo độc quyền khác có trong Nội dung GEHA gốc.

Bạn nên bảo vệ tính bảo mật của bất kỳ thông tin sức khỏe nào hoặc thông tin cá nhân khác có thể truy cập được cho bạn trên bất kỳ Trang web nào của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc không chụp ảnh màn hình và hạn chế tạo màn hình bản ghi âm bất kỳ thông tin cá nhân hoặc sức khỏe nào.

Ngoại trừ Giấy phép giới hạn được cấp cho bạn theo Thỏa thuận này, hoặc như được phép theo luật hiện hành, bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

 • Bí mật thương mại và sở hữu trí tuệ được thể hiện trong Các trang web và Nội dung GEHA của GEHA chưa và sẽ không được cấp phép hoặc tiết lộ cho bạn;
 • Cả bản quyền, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ khác; cũng không phải bất kỳ phần nào của Trang web của GEHA hoặc Nội dung GEHA có thể được sử dụng, sao chép, sao chép, sao chép, bán, bán lại, truy cập, phân phối, sửa đổi, sử dụng để tạo tác phẩm phái sinh, công khai được trưng bày, thực hiện công khai hoặc khai thác toàn bộ hoặc một phần cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của GEHA;
 • Việc sử dụng trái phép Nội dung GEHA có thể vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại và các luật sở hữu trí tuệ hoặc sở hữu độc quyền khác.

Bạn đồng ý rằng trừ khi GEHA cung cấp cho bạn sự cho phép bằng văn bản trước để làm như vậy, bạn sẽ không:

 • Sửa đổi bản sao của bất kỳ tài liệu nào từ Trang web;
 • Truy cập hoặc sử dụng Nội dung GEHA theo bất kỳ cách công khai hoặc thương mại nào hoặc cho bất kỳ mục đích thương mại nào;
 • Xóa hoặc thay đổi bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu nào khác từ Nội dung GEHA hoặc từ bất kỳ bản sao nào của Nội dung GEHA; hoặc
 • Sử dụng Nội dung GEHA theo cách gợi ý rằng bạn có liên kết với GEHA.

Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng ở đây đều do GEHA bảo lưu. Nếu bạn muốn yêu cầu GEHA cho phép sử dụng Nội dung GEHA, editor@geha.com email.

X. Nhãn hiệu

Logo GEHA, Hiệp hội® Y tế Nhân viên Chính phủ, GEHA®, Giảm giá® Nha khoa Kết nối GEHA, GEHA Express®, GEHA Health Balance®, GEHA Holdings, Inc.®, GEHA Kết nối Nha khoa Liên bang®, Giảm giá® Nha khoa Kết nối, Mạng lưới® nha khoa kết nối, Thính giác® kết nối, Nha khoa® kết nối, Kết nối Nha khoa Plus®, Kết nối Tầm nhìn ® , Chương trình® phần thưởng nha khoa kết nối, PPO USA®, Health E-Report®, Lợi ích của sức khỏe® tốt hơn, bất kỳ nhãn hiệu GEHA nào khác và tất cả các tên, logo, sản phẩm và dịch vụ liên quan tên, thiết kế và khẩu hiệu là nhãn hiệu của GEHA hoặc các chi nhánh hoặc người cấp phép của nó. Bạn không được sử dụng các nhãn hiệu như vậy mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của GEHA. Tất cả các tên, logo, tên sản phẩm và dịch vụ khác, thiết kế và khẩu hiệu trên trang web là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng của họ.

XI. Bài đăng trên blog

Thông tin được cung cấp thông qua các blog GEHA trên các trang web của chúng tôi không nhất thiết phản ánh vị trí của GEHA, các công ty con hoặc các công ty liên kết của chúng tôi. Thông tin như vậy chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, hoặc tính hữu ích của những thông tin đó. Thông tin được cung cấp thông qua blog GEHA không nên dựa vào như lời khuyên chuyên nghiệp. Bất kỳ sự phụ thuộc nào bạn đặt vào thông tin như vậy đều có nguy cơ của riêng bạn. GEHA từ chối mọi trách nhiệm và trách nhiệm phát sinh từ bất kỳ sự phụ thuộc nào được đặt vào thông tin đó bởi bạn hoặc bất kỳ khách truy cập nào khác vào Trang web của chúng tôi hoặc bởi bất kỳ ai có thể được thông báo về thông tin đó.

XII. Không mời chào

Trang web của chúng tôi được thiết kế để cung cấp thông tin chung về GEHA và các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Thông tin trên trang web của chúng tôi, bao gồm mô tả sản phẩm và dịch vụ, nếu có, không nhằm mục đích tạo thành một đề nghị bán hoặc chào mời liên quan đến với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào. Một số sản phẩm có thể không có sẵn trong tất cả các lĩnh vực.

XIII. Thông tin sức khỏe không cấu thành tư vấn y tế

Thông tin sức khỏe có trong trang web của chúng tôi ("Nội dung sức khỏe") có bản chất chung và chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin như một dịch vụ công cộng để thúc đẩy sức khỏe người tiêu dùng. Nội dung sức khỏe của GEHA không thể và không có ý định thay thế Mối quan hệ mà bạn có với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn. Nội dung sức khỏe trên các trang web của chúng tôi không cấu thành tư vấn y tế và không thay thế cho chăm sóc y tế thích hợp hoặc lời khuyên được cung cấp bởi một chuyên gia chăm sóc sức khỏe. GEHA giả định không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trường hợp nào phát sinh từ việc sử dụng, lạm dụng, giải thích hoặc áp dụng bất kỳ Nội dung Sức khỏe nào trên Trang web của chúng tôi. Luôn tham khảo ý kiến các chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn để chẩn đoán và điều trị, bao gồm cả thông tin liên quan Loại thuốc hoặc phương pháp điều trị nào có thể phù hợp với bạn.

XIV. Không có tư vấn pháp lý được cung cấp

Không có gì chứa, thể hiện hoặc ngụ ý trong Các trang web của chúng tôi được dự định là, hoặc nên được hiểu hoặc hiểu là, tư vấn pháp lý, hướng dẫn hoặc giải thích. Thông tin có trong trang web của chúng tôi chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Nếu bạn có câu hỏi về bất kỳ luật, đạo luật, quy định hoặc yêu cầu nào được tham chiếu rõ ràng hoặc ngầm trong Trang web của chúng tôi, bạn nên liên hệ với tư vấn pháp lý của riêng bạn.

XV. Phương tiện truyền thông xã hội và cửa hàng ứng dụng

Các trang/ kênh truyền thông xã hội của GEHA (ví dụ: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube) (gọi chung là "GEHA Social Media"), cũng như Apple App Store cho iOS, Google Play Store cho Android và các cửa hàng ứng dụng di động khác (gọi chung là "Ứng dụng Cửa hàng"), có thể chứa đánh giá về các ứng dụng di động GEHA, là những nơi bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về GEHA. Việc đề cập đến các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể trên GEHA Social Media hoặc trong App Store không cấu thành hoặc ngụ ý một đề xuất hoặc sự chứng thực của GEHA, trừ khi khuyến nghị hoặc chứng thực đó được GEHA nêu rõ ràng. Cả GEHA và bất kỳ công ty con nào chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào từ bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác ngoài GEHA được đăng trên hoặc bằng cách khác. xuất hiện trên PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI GEHA hoặc trong Cửa hàng ứng dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung và liên kết được đăng bởi người dùng hoặc người đánh giá ứng dụng di động. GEHA không kiểm soát, xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba và không đưa ra đại diện nào. về tính chính xác của nội dung, ý kiến, khiếu nại hoặc lời khuyên được chia sẻ bởi các bên thứ ba trên Phương tiện truyền thông xã hội GEHA.

Để bảo mật, bạn không nên đăng bất kỳ thông tin cá nhân hoặc sức khỏe nào (chẳng hạn như số chính sách, điều kiện y tế hoặc thuốc của bạn) trên Phương tiện truyền thông xã hội GEHA. GEHA có quyền xóa các bài đăng khỏi Phương tiện truyền thông xã hội GEHA rằng (1) là lạm dụng, phỉ báng, hoặc tục tĩu; (2) nhằm quấy rối hoặc đe dọa người khác; (3) là gian lận, lừa đảo hoặc gây hiểu lầm; (4) vi phạm luật bản quyền hoặc sở hữu trí tuệ; (5) xâm phạm quyền của người khác; (6) chứa quảng cáo hoặc SPAM; (7) thăng chức bất kỳ đại lý cụ thể, nhà phân phối bên thứ ba, kênh tiếp thị trực tiếp, sản phẩm hoặc dịch vụ không được cung cấp bởi GEHA; hoặc (8) mà GEHA nếu không cho là không phù hợp. GEHA có quyền cấm và chặn các cá nhân đăng nội dung bị cấm trên các trang web của nó.

Geha Social Media và App Store phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng cho từng trang web truyền thông xã hội và App Store riêng lẻ. Do đó, khi truy cập GEHA Social Media hoặc App Store, bạn nên làm quen với xã hội áp dụng chủ sở hữu trang web truyền thông (ví dụ: Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube) hoặc các điều khoản và điều kiện sử dụng được đăng của App Store áp dụng. Để biết thêm thông tin về Phương tiện truyền thông xã hội GEHA, vui lòng xem lại Hướng dẫn tham gia truyền thông xã hội của chúng tôi.

XVI. Trang web và dịch vụ của bên thứ ba

Trang web của GEHA có thể chứa hoặc sử dụng các liên kết, plug-in của bên thứ ba và/hoặc ứng dụng ("Liên kết"), kết nối với các trang web và tài nguyên của bên thứ ba ("Tài nguyên của bên thứ ba"). Liên kết chỉ được cung cấp cho sự tiện lợi của bạn. Sự bao gồm Các liên kết trên trang web của chúng tôi không cấu thành hoặc ngụ ý sự chứng thực hoặc liên kết của GEHA với các Tài nguyên của Bên thứ ba đó. GEHA không kiểm soát tài nguyên của bên thứ ba và do đó, GEHA không chịu trách nhiệm về các tài nguyên của bên thứ ba đó hoặc bất kỳ thông tin nào. hoặc tài liệu được đăng trên hoặc cung cấp bởi Các tài nguyên của Bên thứ ba đó. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ Tài nguyên nào của Bên thứ ba thông qua Liên kết trên Trang web của chúng tôi, bạn sẽ làm như vậy hoàn toàn có rủi ro của riêng bạn và phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng cho các điều khoản như vậy. Nguồn lực của bên thứ ba.

XVII. Cập nhật cho các ứng dụng di động

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể phát triển và cung cấp các bản cập nhật cho các ứng dụng di động của mình, có thể bao gồm nâng cấp, sửa lỗi, bản vá lỗi và các sửa lỗi khác và / hoặc các tính năng mới (gọi chung là "Cập nhật"). Cập nhật cũng có thể sửa đổi hoặc xóa toàn bộ các tính năng và chức năng nhất định của chúng.

Dựa trên cài đặt thiết bị di động của bạn, khi thiết bị di động của bạn được kết nối với Internet: (a) Bản cập nhật sẽ tự động tải xuống và cài đặt; hoặc (b) bạn có thể nhận được thông báo hoặc được nhắc tải xuống và cài đặt Các bản cập nhật có sẵn. Nhanh chóng tải xuống và cài đặt tất cả Các bản cập nhật. Nếu không, các phần của GEHA Sites có thể không hoạt động đúng cách.

Bạn đồng ý rằng GEHA không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ Bản cập nhật nào hoặc tiếp tục cung cấp hoặc cho phép bất kỳ tính năng hoặc chức năng cụ thể nào của các ứng dụng di động của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý rằng tất cả các Bản cập nhật sẽ được coi là một phần của Trang web GEHA và sẽ là chủ đề tất cả các điều khoản và điều kiện trong Hiệp định này.

XVIII. Quyền riêng tư và bảo mật

Việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi phải tuân theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn nên xem xét chính sách bảo mật này một cách cẩn thận. Nếu bạn không hiểu hoặc đồng ý với các thực tiễn thu thập dữ liệu và quyền riêng tư của chúng tôi, như đã nêu trong Chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Trang web của chúng tôi.

Để biết thông tin về các hoạt động bảo mật của chúng tôi liên quan đến thông tin sức khỏe được bảo vệ và thông tin y tế theo Đạo luật trách nhiệm giải trình và tính di động của Bảo hiểm Y tế, vui lòng xem lại Thông báo về Thực tiễn Bảo mật của chúng tôi.

XIX. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của Bảo hành

GEHA không đưa ra tuyên bố hoặc bảo đảm về tính chính xác, độ tin cậy, tính đầy đủ hoặc kịp thời của bất kỳ thông tin, nội dung nào (bao gồm Nội dung và Nội dung Sức khỏe GEHA), tài liệu, dịch vụ, sản phẩm, hàng hóa, chức năng hoặc các tài nguyên khác (nói chung, "Tài nguyên") có sẵn trên hoặc có thể truy cập thông qua các trang web của chúng tôi, bao gồm nội dung, độ chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ dịch vụ hoặc thông tin sản phẩm nào được liệt kê trên Trang web của chúng tôi.

Việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi và bất kỳ Tài nguyên nào có sẵn hoặc thu được thông qua Các trang web của chúng tôi đều có nguy cơ của riêng bạn. Trang web của chúng tôi và bất kỳ Tài nguyên nào có sẵn hoặc thu được thông qua Các trang web của chúng tôi được cung cấp trên cơ sở "như hiện tại" và "có sẵn", mà không có bất kỳ bảo hành nào dưới bất kỳ hình thức nào, thể hiện hoặc ngụ ý. Cả GEHA và bất kỳ người nào liên quan đến GEHA đều không thực hiện bất kỳ bảo hành hoặc đại diện nào liên quan đến tính đầy đủ, bảo mật, độ tin cậy, chất lượng, độ chính xác hoặc tính khả dụng của Trang web của chúng tôi. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, cả GEHA và bất kỳ người nào liên quan đến GEHA đều không đại diện cho các Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ Tài nguyên nào có sẵn hoặc thu được thông qua Các trang web của chúng tôi sẽ chính xác, đáng tin cậy, không có lỗi hoặc không bị gián đoạn; những khiếm khuyết sẽ được sửa chữa; rằng Trang web của chúng tôi hoặc máy chủ làm cho nó có sẵn không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác; hoặc các trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ Tài nguyên nào có sẵn hoặc thu được thông qua Các trang web của chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu hoặc mong đợi của bạn.

Bạn có trách nhiệm thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo rằng bất kỳ Tài nguyên nào bạn có thể nhận được từ Trang web của chúng tôi đều không có vi-rút và bất kỳ tài liệu có khả năng phá hủy nào khác. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ thiết bị nào bạn sử dụng để truy cập Trang web của chúng tôi và bất kỳ Tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thu được thông qua Trang web của chúng tôi đều phù hợp với mục đích đó, ví dụ: các thiết bị chưa được sửa đổi từ thông số kỹ thuật sản xuất. Trong phạm vi đầy đủ nhất được cho phép bởi luật hiện hành, GEHA sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bạn sử dụng Các trang web hoặc Tài nguyên của chúng tôi có sẵn trên hoặc thu được thông qua Các trang web của chúng tôi.

Trong phạm vi đầy đủ nhất được cho phép bởi các luật hiện hành, GEHA đặc biệt từ chối tất cả các bảo đảm và điều kiện của bất kỳ loại nào, cho dù rõ ràng hay ngụ ý, theo luật định, hoặc cách khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ Bảo hành ngụ ý và Điều kiện thương mại; Thể dục cho một mục đích cụ thể; Không vi phạm; Thể dục cho mục đích thông thường; Độ chính xác của thông tin; Chức danh; Tự do khỏi khiếm khuyết, sử dụng không bị gián đoạn và tất cả các bảo đảm được ngụ ý từ bất kỳ quá trình giao dịch hoặc sử dụng thương mại nào.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý, có nghĩa là một số hoặc tất cả các loại trừ này có thể không áp dụng cho bạn. Nếu bất kỳ điều khoản nào trên bị vô hiệu theo luật hiện hành, trách nhiệm của GEHA sẽ được giới hạn ở mức tối đa. phạm vi cho phép của pháp luật.

XX. Giới hạn và giải phóng trách nhiệm

Trong phạm vi đầy đủ nhất được pháp luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, GEHA, hoặc bất kỳ chi nhánh, nhà cung cấp dịch vụ, nhân viên, đại lý, nhân viên, nhân viên hoặc giám đốc nào của mình sẽ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào, theo bất kỳ lý thuyết pháp lý nào, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng của bạn hoặc không có khả năng sử dụng, Trang web của chúng tôi, bất kỳ trang web nào được liên kết với Trang web của chúng tôi, hoặc bất kỳ Tài nguyên nào có sẵn hoặc thu được thông qua Các trang web của chúng tôi, bao gồm bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, mẫu mực, ngẫu nhiên, hậu quả hoặc trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn, thương tích cá nhân, đau đớn và đau khổ, đau khổ về cảm xúc, mất doanh thu, mất lợi nhuận, mất kinh doanh hoặc tiết kiệm dự kiến, mất sử dụng, mất thiện chí, mất dữ liệu và liệu do tra tấn (bao gồm cả sơ suất) vi phạm hợp đồng, hoặc nói cách khác, ngay cả khi có thể thấy trước.

Nếu bạn là cư dân California, bạn từ bỏ các quyền của mình đối với Bộ luật Dân sự California Mục 1542, trong đó khẳng định rằng "một bản phát hành chung không mở rộng cho các khiếu nại mà chủ nợ hoặc bên phát hành không biết hoặc nghi ngờ tồn tại có lợi cho anh ta tại thời điểm thực hiện việc phát hành và nếu anh ta hoặc cô ta biết, sẽ ảnh hưởng đến việc giải quyết của họ với con nợ hoặc bên được thả".

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng những hạn chế được khẳng định ở trên về trách nhiệm pháp lý, cùng với các điều khoản khác trong Thỏa thuận này giới hạn trách nhiệm pháp lý, là các điều khoản thiết yếu và GEHA sẽ không sẵn sàng cấp cho bạn các quyền được nêu trong Thỏa thuận này mà cho Thỏa thuận của bạn đối với những hạn chế trách nhiệm được khẳng định ở trên.

Nếu các giới hạn trách nhiệm pháp lý được quy định trong phần này là không thể áp dụng hoặc không thể thực thi vì bất kỳ lý do gì, trách nhiệm tối đa của GEHA đối với bất kỳ loại thiệt hại nào dưới đây sẽ được giới hạn ở mức 100 đô la.

XXI. Bồi thường

Bạn đồng ý, bằng chi phí của riêng bạn, để bảo vệ, bồi thường và giữ GEHA vô hại và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, cũng như tất cả các công ty con, chi nhánh của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, các thực thể liên quan, giám đốc, sĩ quan, cổ đông, nhân viên, và các đại lý từ và chống lại tất cả các khiếu nại, hành động, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, yêu cầu, thiệt hại, phán quyết, giải thưởng, chi phí, chi phí hoặc lệ phí (bao gồm cả luật sư hợp lý và phí kế toán) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web của GEHA hoặc phát sinh ra khỏi hoặc liên quan đến việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào được quy định trong Thỏa thuận này, vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất kỳ hành vi vi phạm nào của bạn đối với bất kỳ luật, quy định, quy tắc hoặc tiêu chuẩn hiện hành nào.

Điều khoản bồi thường này không áp dụng trong phạm vi nó bị cấm bởi bất kỳ luật hiện hành nào. GEHA có quyền, bằng chi phí riêng của mình, để đảm nhận sự phòng thủ và kiểm soát độc quyền của bất kỳ vấn đề nào phải được bồi thường dưới đây. Không giải quyết điều đó ảnh hưởng đến các quyền hoặc nghĩa vụ của GEHA có thể được thực hiện mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của GEHA.

XXII. Giải quyết tranh chấp

Lựa chọn luật: Ngoại trừ bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ hoặc khiếu nại vi phạm, tất cả đều sẽ được điều chỉnh bởi luật liên bang Hoa Kỳ, bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và GEHA và các đại lý, nhân viên, sĩ quan, giám đốc của chúng tôi, hiệu trưởng, người kế nhiệm, chỉ định, công ty con hoặc chi nhánh phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này và việc giải thích, hình thành, thực hiện, vi phạm, có hiệu lực, chấm dứt hoặc hiệu lực của thỏa thuận đó, hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đối với các trang web của chúng tôi (mỗi trang web riêng lẻ là một "Tranh chấp"; chung là "Tranh chấp"), sẽ được điều chỉnh và hiểu và thực thi theo luật nội bộ của Tiểu bang Missouri, bất kể vị trí mà bạn cư trú hoặc khi bạn truy cập Trang web của chúng tôi và không có hiệu lực đối với bất kỳ lựa chọn hoặc xung đột nào về cung cấp hoặc quy tắc pháp luật (cho dù của Tiểu bang Missouri hay bất kỳ khu vực pháp lý nào khác).

Thỏa thuận với Trọng tài: Bạn và GEHA đồng ý rằng tất cả các Tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài cuối cùng và ràng buộc trong Hội nghị thượng đỉnh lee, Missouri bằng và theo các quy tắc của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ ("AAA"). Bạn và GEHA tiếp tục Đồng ý rằng:

 • Trước khi khởi xướng bất kỳ trọng tài nào, bên khởi xướng sẽ thông báo cho bên kia ít nhất 60 ngày thông báo bằng văn bản nâng cao về ý định nộp đơn xin trọng tài. GEHA sẽ cung cấp thông báo qua email đến địa chỉ email bạn cung cấp cho GEHA; và bạn phải cung cấp thông báo như vậy cho GEHA qua email tại legal2@geha.com.
 • Bất kể bất kỳ đạo luật hoặc luật nào ngược lại, thông báo về bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này phải được thực hiện trong vòng một (1) năm sau khi các sự kiện hỗ trợ khiếu nại đó phát sinh hoặc bị cấm mãi mãi.
 • Một trọng tài duy nhất sẽ được lựa chọn theo Quy tắc trọng tài thương mại AAA. Trọng tài sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh.
 • Trọng tài, thay vì bất kỳ tòa án hoặc cơ quan liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào, sẽ có thẩm quyền độc quyền để giải quyết bất kỳ Tranh chấp nào.
 • Trọng tài viên sẽ có quyền cấp bất kỳ sự cứu trợ nào có sẵn tại tòa án theo luật pháp hoặc bằng công bằng. Bất kỳ phán quyết nào của trọng tài sẽ là phán quyết cuối cùng và ràng buộc đối với mỗi bên và có thể được đưa ra như một phán quyết tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền. thẩm quyền.
 • Trọng tài sẽ không có quyền đưa ra những thiệt hại trừng phạt hoặc mẫu mực. Hơn nữa, mỗi bên đặc biệt từ bỏ quyền của mình để nhận các thiệt hại trừng phạt hoặc mẫu mực liên quan đến bất kỳ Tranh chấp nào.
 • Trọng tài viên sẽ áp dụng luật hiện hành và các quy định của Hiệp định này. Bất kỳ thất bại nào của trọng tài viên để làm như vậy sẽ được coi là vượt quá thẩm quyền trọng tài và căn cứ để xem xét tư pháp.
 • Quyết định của trọng tài phải bao gồm một lời giải thích bằng văn bản về quyết định của mình và sẽ được giữ bí mật.
 • Bất kỳ tranh chấp nào cũng sẽ chỉ được đệ trình lên trọng tài trên cơ sở cá nhân. Không bên nào có quyền phân xử bất kỳ Tranh chấp nào như một vụ kiện tập thể, hành động đại diện hoặc hành động tổng chưởng lý tư nhân. Trọng tài sẽ không có thẩm quyền để tiến hành với một trọng tài được đệ trình trên cơ sở một lớp, đại diện hoặc tổng chưởng lý tư nhân.

Ngoại lệ đối với Thỏa thuận Trọng tài: Một trong hai bên tham gia Thỏa thuận này có thể được giảm nhẹ lệnh cấm sơ bộ tại tòa án có thẩm quyền ở Quận Jackson, Missouri với mục đích thực thi bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này trong khi chờ quyết định cuối cùng trong trọng tài. Ngoài ra, một trong hai bên tham gia trọng tài có thể tìm kiếm sự cứu trợ vĩnh viễn từ một tòa án có thẩm quyền về chủ đề có thẩm quyền ở Quận Jackson, Missouri với mục đích thực thi bất kỳ phán quyết trọng tài nào.

Người dùng Nằm bên ngoài Hoa Kỳ: Nếu bạn ở bên ngoài Hoa Kỳ, GEHA có quyền đưa ra các thủ tục tố tụng chống lại bạn vì vi phạm Thỏa thuận này tại quốc gia cư trú của bạn hoặc bất kỳ quốc gia thích hợp nào khác.

XXIII. Hạn chế địa lý / Kiểm soát xuất khẩu

Các trang web của chúng tôi được kiểm soát từ các văn phòng của GEHA tại Hoa Kỳ. Chúng tôi không đưa ra tuyên bố rằng Trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ Tài nguyên nào trên Trang web của chúng tôi là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ.

Truy cập vào các trang web có thể không hợp pháp bởi một số người nhất định hoặc ở một số quốc gia nhất định. Truy cập các trang web của GEHA từ bất kỳ địa điểm nào mà quyền truy cập đó là bất hợp pháp đều bị nghiêm cấm. Bằng cách truy cập các trang web của GEHA, bạn đồng ý rằng bạn không ở một quốc gia mà Việc truy cập như vậy bị cấm. Nếu bạn chọn truy cập trang web của chúng tôi từ các địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ, bạn làm như vậy theo sáng kiến của riêng bạn và bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật nước ngoài và trong nước hiện hành, bao gồm kiểm soát xuất khẩu. Luật.

Ngoài ra, nếu bạn tải xuống bất kỳ nội dung nào từ Trang web của chúng tôi, khi thực hiện tải xuống như vậy, bạn đồng ý rằng bạn không ở một quốc gia mà việc xuất khẩu đó bị cấm. Bạn tiếp tục đại diện cho rằng không có cơ quan liên bang Hoa Kỳ nào đã đình chỉ, thu hồi hoặc từ chối của bạn đặc quyền xuất khẩu.

XXIV. Chấm dứt

Thỏa thuận này có hiệu lực cho đến khi một trong hai bên chấm dứt. Nếu bạn không còn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này, bạn phải ngừng sử dụng Các trang web. Nếu bạn không hài lòng với Các trang web, Tài nguyên của họ hoặc bất kỳ điều khoản và điều kiện nào của điều này Thỏa thuận, biện pháp khắc phục pháp lý duy nhất và độc quyền của bạn là ngừng sử dụng Các trang web.

Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này, thì bạn không còn có thể sử dụng Các trang web. GEHA có thể bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo, chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần của Trang web của chúng tôi vì bất kỳ lý do hoặc không có lý do, bao gồm không giới hạn, bất kỳ vi phạm nào. của thỏa thuận này.

Nếu Thỏa thuận này bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, thì: (1) Thỏa thuận này sẽ tiếp tục áp dụng và ràng buộc đối với bạn đối với việc sử dụng trước các Trang web (và bất kỳ việc sử dụng trái phép nào của Trang web), bao gồm thanh toán bất kỳ khoản phí nào được tích lũy liên quan đến việc sử dụng các trang web và nghĩa vụ bồi thường của bạn; (2) Các điều khoản của Hiệp định này liên quan đến tuyên bố miễn trừ trách nhiệm, giới hạn và giải phóng trách nhiệm, bồi thường và giải quyết tranh chấp, cũng như Giải quyết linh tinh của nó Các quy định, sẽ tồn tại sau khi chấm dứt như vậy; và (3) bất kỳ quyền, biện pháp khắc phục hoặc giấy phép nào được cấp cho GEHA theo Thỏa thuận này sẽ tồn tại sau việc chấm dứt như vậy.

XXV. Thông tin cho cư dân California

Theo Mục 1789.3 của Bộ luật Dân sự California, GEHA được yêu cầu cung cấp cho cư dân California các thông tin cụ thể về quyền của người tiêu dùng sau đây:

 • Geha's Sites thuộc sở hữu của: Hiệp hội Y tế Nhân viên Chính phủ, Inc., 310 NE Mulberry Street, Lee's Summit, MO 64086.
 • Số điện thoại liên lạc của GEHA là: 800-821-6136.
 • Không tính phí cho việc sử dụng các trang web của GEHA.
 • Để nộp đơn khiếu nại liên quan đến các trang web của GEHA hoặc để nhận thêm thông tin liên quan đến việc sử dụng Các trang web của GEHA, vui lòng gửi thư đến: GEHA, Attn: Privacy Officer, 310 NE Mulberry St., Lee's Summit, MO 64086; hoặc liên hệ với chúng tôi qua email tại privacy@geha.com (với "Yêu cầu cư trú California" là Dòng chủ đề).
 • Bạn cũng có thể liên hệ với Bộ Tiêu dùng California bằng văn bản theo số 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 hoặc qua điện thoại theo số 800.952.5210.

XXVI. Quy định linh tinh

Tiêu đề. Tiêu đề và chú thích trong Thỏa thuận này chỉ để thuận tiện và sẽ không ràng buộc đối với một trong hai bên.

Cắt đứt. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được tổ chức bởi một tòa án hoặc tòa án khác có thẩm quyền là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, thì điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn ở mức tối thiểu có thể. để các điều khoản còn lại của Hiệp định này sẽ tiếp tục có hiệu lực và hiệu lực.

Miễn trừ. Bất kỳ sự thất bại nào của GEHA trong việc khẳng định quyền hoặc điều khoản theo Thỏa thuận này sẽ không cấu thành việc từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Không có sự miễn trừ nào của GEHA về bất kỳ thuật ngữ hoặc điều kiện nào được quy định trong Thỏa thuận này sẽ được coi là thêm hoặc tiếp tục. từ bỏ thuật ngữ hoặc điều kiện đó hoặc từ bỏ bất kỳ thuật ngữ hoặc điều kiện nào khác.

Khả năng chuyển nhượng. Bạn không được chỉ định, chuyển nhượng hoặc cấp phép con bất kỳ hoặc tất cả các quyền hoặc nghĩa vụ của bạn theo Thỏa thuận này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi. Chúng tôi có thể chỉ định, chuyển nhượng hoặc cấp phép lại các quyền và nghĩa vụ của mình theo Hiệp định này. cho người mua khi bán tất cả hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

Toàn bộ thỏa thuận. Thỏa thuận này tạo thành thỏa thuận duy nhất và toàn bộ giữa bạn và GEHA liên quan đến các trang web của chúng tôi và thay thế tất cả các hiểu biết, thỏa thuận, đại diện và bảo đảm trước và đương thời, cả bằng văn bản và bằng miệng, về các trang web của chúng tôi.

XXVII. Câu hỏi

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến Thỏa thuận này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email theo privacy@geha.com. Bạn cũng có thể viết thư cho chúng tôi tại GEHA, Attn: Privacy Officer, 310 NE Mulberry St., Lee's Summit, MO 64086.

X